RODO

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych przez  Stowarzyszenie PODLASKIE KUKUŁKI z siedzibą w Bielsku Podlaskim.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie PODLASKIE KUKUŁKI z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100), przy ul.Kleeberga 96, 

2) W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, zadań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych można się kontaktować bezpośrednio z Zarządem Stowarzyszenia lub pod adresem email: podlaskie.kukulki@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia na podstawie jego Statutu. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane – w przypadku projektów – w okresie trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

6) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.